Natura 2000 och regelverk

För att garantera att en gynnsam bevarandestatus upprätthålls i utpekade Natura 2000-områden finns regelverk upprättade.

Huvuddokumenten som styr Natura 2000 är art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet (två EU-direktiv). Till dessa direktiv finns bilagor (annex) knutna.

Medlemsstaterna har sedan infört direktivtexterna i egna nationella lagar och förordningar.

I Sverige skedde den senaste implementeringen i miljöbalken (MB) den 1 juli 2001. (4 kap 8 §, 6 kap 1 & 4 §§, kap 7 27-29 §§ viktigast).

I 7 kapitlet (MB) redovisas vilka områden som ingår i Sveriges förslag till Natura 2000, när verksamheter eller projekt behöver tillstånd, vad som kan vara undantaget tillståndsprövning, när regeringen endast kan pröva tillstånd mm.

Miljöbalken 7 kap. 28 a §:

”Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte:       

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses skyddas.

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.”

Här är några exempel på verksamheter och åtgärder som kan kräva tillstånd vid betydande påverkan:

Grävning, schaktning, sprängning, upplag, täkt av grus, sand, jord, torv etc (även för husbehov), ny väg, breddning av väg, nybyggnad.

Skogsbruksåtgärder såsom avverkning, röjning, gallring, markberedning, plantering, uttag av brännved och vindfällen etc.

I vattenmiljöer kan muddring, nya bojar och bryggor behöva prövas om de berör känsliga bottnar och rev.

Checklista för betydande påverkan, en enkel hjälp (täcker inte in allt!)

Tillståndsansökan skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).