Natura 2000 och MKB

För verksamheter eller arbetsföretag som kan påverka naturvärdena i ett Natura 2000-område måste tillståndsprövas med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Utifrån MKB:n tas sedan ställning till om tillstånd till verksamheten eller arbetsföretaget kan ges.
Åsvikelandet, Valdemarsviks kommun. Foto: Kurt Adolfsson.

Verksamhetsutövare som planerar arbetsföretag som kan påverka Natura 2000-områden måste således fundera över flera frågor innan projektet kan påbörjas. Detta gäller planer och projekt i, som utanför, ett Natura 2000-område!:

  • Kommer verksamheten eller arbetsföretaget att ske i, eller vid, ett Natura 2000-område?
  • Vilka livsmiljöer finns utpekade i området?
  • Vilka arter finns utpekade i området?
  • Vilken påverkan, effekter och konsekvenser kommer verksamheten eller arbetsföretaget att ha på Natura 2000-områdets livsmiljöer och arter direkt och indirekt?

MKB:n skall belysa och bedöma verksamhetens eller arbetsföretagets påverkan på livsmiljöerna och arterna och om det ger en betydande skada på livsmiljöerna eller betydande störning på arterna.

Till hjälp för verksamhetsutövare kommer inom kort områdesvisa så kallade bevarandeplaner att tas fram. I dessa dokument beskrivs områdes naturvärden och övriga värden av vikt, så aktuellt status som möjligt vad beträffar områdets utpekade livsmiljöer och arter och vilka förutsättningar dessa behöver för att bevaras och/eller öka i areal/antal, eventuella hot mot området, vilka bevarandemål, förslag på lämpliga bevarandeåtgärder för området samt förslag och exempel på hur områdets utpekade livsmiljöer och arter skall följas upp.

Bevarandeplanerna kommer att arbetas fram från och med 2002 och publiceras på denna hemsida.