Fåglar

Havsörn, roskarl, silltrut, skräntärna och berguv är några av de fåglar som anses vara mest skyddsvärda i skärgården.

Exempel på värdefulla kustfågelmiljöer är mindre skär, sk. fågelskär, i yttersta havsbandet och grunda laguner och fjärdar. Längs Östgötakusten finns även flera värdefulla sträcklokaler. Här kan Ekudden vid Kvädö och Häradskär nämnas.

Fågelskär vid Ekudden, Kvädö
 

Havsörnen har börjat återhämta sig från bottennivåerna under 1960-70-talen. Detta är ett resultat av aktiva naturvårdsåtgärder som utfodring m m, samt sjunkande halter av miljögifter i Östersjön. Detta har medfört att fortplantningsförmågan idag är i det närmaste normal. Numera finns havsörnen som häckfågel längs i stort sett hela kuststräckan.

Ejdern är kustens vanligaste andfågel. Tordmulor och grisslor hör också hemma där liksom den storvuxna skräntärnan. Många fåglar är mer jämnt spridda utmed länets kuster. Dit hör bl a vigg, svärta, silvertärna och strandskata.