Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för variationen i landskapet. Det finns två olika former av biotopskyddsområde. Det ena innebär ett generellt skydd för vissa biotoper. Det andra innebär att skydd för en biotop beslutas i varje enskilt fall.
Stenmurar i jordbruksmark ingår i det generella biotopskyddet.

Generellt skyddade biotoper

Den ena formen av biotopskyddsområde utgörs av vissa lätt identifierbara små biotoper som är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och har minskat starkt till följd av rationaliserad markanvändning. De kvarvarande biotoperna utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påverkat landskap.:

 • Allé (enkel eller dubbel om minst 5 lövträd)
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Stenmur i jordbruksmark
 • Åkerholme
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Våtmark och småvatten  i jordbruksmark (inkl öppna diken)
 • Pilevall

Exempel på åtgärder som kan skada dessa är: Schaktning, utfyllnad och grävning, stentäkt, kulvertering av öppna diken, deponering av jordmassor, gödsel eller skräp, avverkning av träd i alléer.

Fråga Länsstyrelsen

Om du planerar någon åtgärd och är tveksam om biotopskyddet gäller på just din mark, kan du få hjälp från Länsstyrelsen med en bedömning.

Ansökan om dispens

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge undantag från biotopskyddet i de biotoper som omfattas av det generella skyddet. Sedan 1 september 2014 ska det anses finnas särskilda skäl för dispens för en åtgärd som underlättar för jordbruket. Det förutsätter att åtgärden dels behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, dels att biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. I övrigt finns inga fastställda särskilda skäl, utan de får bedömas i det enskilda fallet. Vanligen brukar det handla om säkerhetsaspekter (t ex om alléträd riskerar att falla omkull och skada person eller egendom) eller exploatering av stort allmänt intresse. Läs mer om detta i Naturvårdsverkets handbok (kap 9). Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna är belagda med en avgift på 2300 kr. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles.

Miljöersättning?

Har du ersättning för dina biotopskyddade landskapselement via EU:s miljöersättningar? Tänk då på att du även måste anmäla dina planer till lantbruksenheten.

Lagar och förordningar

Biotopskyddet har funnits sedan 1 januari 1994. Bestämmelserna finns att läsa i Miljöbalken (7 kap. 11 §) och förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. Syftet med biotopskyddet är att skydda och långsiktigt bevara små mark- och vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Dessa biotoper ska vara avgränsade. Inom ett biotopskyddsområde får inte åtgärder utföras som kan skada biotopen.

Skydd för en enskild biotop

Länsstyrelsen eller kommunen kan efter särskilt beslut förklara följande biotoper som enskilda biotopskyddsområden:

 • rikkärr och kalkkärr
 • naturliga bäckfåror
 • rasbranter och bergbranter
 • ängar
 • naturbetesmarker
 • naturliga vattendrag
 • naturliga vattenfall med omgivande mark
 • naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • mynningsområden vid havskust
 • rev av ögonkorall
 • naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
 • helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • grunda havsvikar
 • ålgräsängar
 • biogena rev
 • strand- eller vattenområde som hyser hotade och missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade och missgynnade arters fortlevnad.

Idag finns elva sådana områden i Östergötland, på tillsammans 16,9 hektar. Vid åtgärder i dessa områden skall Länsstyrelsen alltid kontaktas.

Enskilda biotopskyddsområden bildade av Länsstyrelsen. Copyright Bakgrundskartor Lantmäteriet

Skogliga biotopskyddsområden

Skogsstyrelsen och kommunen kan på motsvarande sätt skydda värdefulla områden i skogs- och vattenmiljöer. Bland annat brandfält, äldre naturskogsartade skogar, mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark, ravinskogar och äldre skogsbeten.

 

 

 Naturvårdsverkets information

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm: