Naturreservat bildas för att:

Bevara biologisk mångfald.
Vårda, bevara eller återställa värdefulla naturmiljöer.
Vårda, bevara eller återställa miljöer för hotade arter.
Skydda områden för friluftsliv.

Hur bildas naturreservat?
Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. Kommuner bildar oftast naturreservat på mark de äger själva. När statliga reservat bildas värderas det aktuella markområdet och länsstyrelsen förhandlar med markägaren. Det vanligaste är att markägaren får intrångsersättning och fortsätter att äga marken. Markägaren får ekonomisk ersättning i förhållande till hur stora inskränkningar det blir i det vanliga brukandet av marken. Ibland kommer man överens om att det är bättre att marken som ska bli naturreservat säljs och Naturvårdsverket köper då marken för statens räkning. När de praktiska frågorna är lösta fattas ett formellt beslut efter remiss till markägare och andra berörda intressenter.

Vem äger marken?
Både privatpersoner, företag, staten, kyrkan, stiftelser och kommuner kan äga mark i naturreservat.

Vad får man göra i naturreservat?
För varje reservat finns regler som säger vad du och alla andra får eller inte får göra. Reglerna anpassas till varje område beroende på vad som ska skyddas. Skötseln är anpassad till de naturvärden som finns i reservaten vilket bland annat innebär att vanligt skogsbruk sällan är tillåtet. I många naturreservat är skötsel genom bete med betesdjur nödvändigt för att naturvärdena ska bevaras. I reservat som främst är till för friluftslivet kan jord- och skogsbruk ibland få fortsätta nästan i vanlig omfattning, om den som sköter marken tar extra hänsyn.

Hur sköts naturreservaten?
Varje reservat har en skötselplan som talar om hur området ska skötas. Där kan du läsa om hur naturvärdena ska bevaras och hur det ska vara ordnat med stigar, skyltar etc.
De flesta naturreservat i Östergötland sköts av länsstyrelsen. Ett 20-tal naturreservat sköts av kommuner. Det är oftast de reservat som kommunerna bildat själva eller sådana där de har starka intressen, till exempel friluftsområden.

 

 

 

 Vill du skydda DIN mark?


Har du natur som du vill skydda? Läs mer här!

 Mera info om bildande & skydd av natur

Så bildas naturreservat  - svar på vanliga frågor från markägare
info från naturvårdsverket (PDF 70 kb)

Skydd av områden - bakgrund och process för skogsreservat
info från Länsstyrelsen (PDF 2,7 MB)

Strategi för formellt skydd av skog i Östergötland 
rapport från Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen 2006

Besök något av
Östergötlands 250
natur- och kulturreservat