Förebygga viltskador

Länsstyrelsen kan ge bidrag för åtgärder som syftar till att förebygga skador av fredat vilt på tamdjur eller grödor. För att förebygga angrepp av rovdjur handlar det oftast om rovdjursstängsel kring fårbesättningar i områden där rovdjursangrepp kan befaras.

Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas, i första hand genom jakt. Vissa djurarter är dock fredade på grund av att de bedöms vara för få i antal eller på annat sätt sårbara eller hotade. Dit hör bland annat björn, järv, kungsörn, lo och varg. Viltskador orsakade av stora rovdjuren ska därför om möjligt förebyggas med andra metoder än jakt. Rovdjursangrepp på tamdjur hör dock till ovanligheterna, även i delar av Sverige där det finna relativt täta rovdjursstammar.

Det finns dokumenterat effektiva förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur. Det vanligaste sättet att skydda tamdjur är att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett 5-trådigt elstängsel alternativt vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar. Dessa stängsel har visat sig vara ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp enligt de villkor och anvisningar som länsstyrelsen ger. Det finns dock ingen åtgärd som är effektiv på alla platser och i alla situationer.

Akutåtgärder

Risken för att rovdjuret som orsakat en skada ska komma tillbaka till samma plats (gäller även närområdet) är stor de närmsta dagarna efter det första angreppet. Därför är det viktigt att vidta akuta åtgärder. En viktig åtgärd när ett rovdjursangrepp inträffat är att försöka öka tillsynen av sina djur, det kan t ex vara att flytta dem närmre bebyggelse eller att se till att den mänskliga närvaron ökar. För att förstärka akutåtgärderna, eller om det inte är möjligt med ökad tillsyn, kan djurägare få låna material av länsstyrelsen för att minska risken för nya angrepp. Materialet består av elnät och lapptyg. En radioapparater som får stå på kan också utgöra en störning. Information om skadeförebyggande åtgärder finns även på Viltskadecenters hemsida.

Djur som går i hagar med sjöar och vattendrag som avgränsning kan skyddas med hjälp av särskilda åtgärder som är framtagna att fungera i vatten. Länsstyrelsen har tillgång till lapptyg för vatten som kan lånas ut för att förhindra ytterligare angrepp. Här nedan presenteras två varianter av åtgärder för att skydda tamdjur som betar intill vatten.

Stängsel mot rovdjur

Under hösten 2015 kommer Jordbruksverket att öppna upp för nya ansökningar gällande stängsel mot rovdjur. I Östergötlands län kan då du som har får och getter söka ersättning för stängsel mot rovdjur, gäller endast blocklagd betesmark. Syftet med ersättningen är att skapa förutsättningar för fortsatt betesdrift genom att minska risken för att tamdjur angrips. Ersättning utgår med 50 kronor per löpmeter. Du kan inte få ersättning för stängsel som är uppsatt innan du har sökt och blivit beviljad stöd.

Hur söker jag ersättning?

Vid blocklagd betesmark ansöker du via blankett som finns på Jordbruksverkets hemsida, dock tidigast under hösten 2015. 

Skicka ansökan till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Om du vill ansöka om stängsel på icke blocklagd mark ansöker du via denna blankett från viltskadecenter: Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada

Skicka ansökan till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Villkor

Djurägare som har fått ersättning till permanent rovdjursstängsel förbinder sig att underhålla detta i 5 år från det att stängslet är uppsatt och godkänt av Länsstyrelsen.  

Börja med att kontakta Länsstyrelsen!  

Innan du börjar ska du alltid kontakta Länsstyrelsen. Gör du inte det finns det risk att du inte kan få någon ersättning. Länsstyrelsen kan också ge dig mer detaljerad information om bestämmelserna.

 Mer information

Stöd till stängsel på Jordbruksverkets webbplats

Faktablad från Viltskadecenter - Stängsel för att förebygga skador från rovdjur