Terrängkörning på barmark

Förbud

Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjudet i hela landet.

Dispens

Det finns dock möjlighet att i vissa undantagsfall få dispens från det generella förbudet att köra i terrängen. Sådan dispens söks skriftligen hos Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten. Av ansökan ska framgå vem som önskar färdas i terrängen samt varför, när och var detta ska ske. Skicka med en karta med området markerat. 

När Länsstyrelsen prövar en ansökan om dispens tas främst hänsyn till skyddet av naturen. De dispenser som hittills har meddelats har främst skett för att ge personer med funktionshinder möjlighet att komma ut i naturen.