Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.

Viltförvaltningsdelegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för:

 • Viltförvaltning inom länet,
 • Skötsel av älgstammen och i förekommande fall också för skötsel av hjort- och vildsvins­stammarna,
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet, och
 • Bidrag och ersättning enligt vildskadeförordningen (2001:1724)

Delegationens uppgift när det rör förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om godkän­nande av

 • Länsstyrelsens förslag på miniminivåer för förekomsten av björn och lo i länet och den inriktning för förekomsten av varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansrå­den i de tre rovdjursförvaltningsområdena – det norra, del mellersta och det södra (Östergötlands län hör till det södra), och
 • Den rovdjursförvaltningsplan för länet som länsstyrelsen ska upprätta.

Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen. Det ska därutöver finnas:

 1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget,
 2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses efter förslag av polismyndigheten i länet,
 3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdintresset,
 4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
 5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
 6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
 7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism, och
 8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
 9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.

Ledamöterna i första stycket 3-9 ska utses efter förslag av den eller de berörda  intresseorganisationerna i länet.

Ledamöter och ersättare i viltförvaltningsdelegationen