Älgjakt

Länsstyrelsen registerar älgjaktområden, beslutar om licenstilldelning och fastställer älgskötselområdenas skötselplaner. Östergötlands län är indelat i åtta älgförvaltningsområden.

Älgjakten i Östergötlands län börjar andra måndagen i oktober. För att man ska få jaga älg ska jaktmarken vara registrerad hos Länsstyrelsen om jakten inte endast avser älgkalv under kort jakttid.

Älgförvaltningsområde
Östergötland är indelat i åtta älgförvaltningsområden (ÄFO). Inom varje ÄFO har Länsstyrelsen utsett en älgförvaltningsgrupp bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna. Gruppen ska bl.a. formulera en förvaltningsplan för ÄFO. Läs mer här

Älgskötselområde
En meningsfull vård av älgstammen förutsätter att jakten sker genom samverkan i stora, stabila jaktområden. I ett älgskötselområde får markägarna och jägarna det direkta ansvaret för älgvården och skador kan lättare motverkas. Man jagar efter skötselplan som har tagits fram i samråd med älgförvaltningsgruppen och som godkänts av Länsstyrelsen. Området ska vara lämpat för älgjakt och vara av sådan storlek att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Jakttid: minst 70 dagar.

Licensområde
Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det är lämpat för älgjakt samt medge en avskjutning av minst en älgkalv om året. Licenstilldelningen bestäms årligen med hänsyn till områdets storlek, älgtillgång, betestillgång, skador och trafikolyckor. Jakttid: minst 70 dagar.

Länsstyrelsen beslutar om tilldelning efter förslag från älgförvaltningsgrupperna i respektive älgförvaltningsområde. Lägsta arealgräns för registrering framgår av älgförvaltningsplanerna. Länk till älgförvaltningsplanerna.

Jakt efter älgkalv på oregistrerad mark
På markområden som inte registreras som licensområde eller älgskötselområde får jakträttshavaren under fem dagar eller den kortare tid som Länsstyrelsen bestämmer fälla ett obegränsat antal kalvar.

Ansökan om registrering av älgjaktsområde ska normalt vara ingiven till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför nytt jaktår. Här hittar du mer information och ansökningsblankett för jaktområde.

I kartan nedan kan du se gränser för registrerade älgjaktområden och

älgförvaltningsområden.

Kontakta oss

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till oss som arbetar med viltförvaltning
våra medarbetare

 Ett redskap i din förvaltning av skog och vilt (folder att ladda ned)

 

Klicka på bilden för att hämta pdf

Rapportera fälld älg

Fälld älg rapporteras i Älgportalen.
Här hittar du även statistik över fällda älgar.

 Info till Älgskötselområden

Publikationer Viltförvaltning

Här hittar Du våra publikationer.