Vilthägn

För vilthägn krävs tillstånd från Länsstyrelsen, dels enligt miljöbalken för att uppföra vilthägn, och dels enligt jaktförordningen för att hålla vilt i hägn. Hägnet ska även  förprövas enligt djurskyddsförordningen.
Hjort i vilthägn

Enligt miljöbalken får inte vilthägn uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt. Vid tillståndsprövningen ska behovet av skydd för friluftslivet och naturmiljön beaktas. Tillstånd till vilthägn inom strandskyddsområde får meddelas endast om det finns särskilda skäl.

Av miljöbalken framgår att en miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd till vilthägn.

Struts i hägn
Enligt jaktförordningen får vilt hållas i vilthägn eller liknande anläggning endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Tillståndet får återkallas om viltet eller hägnet inte sköts på rätt sätt eller om anläggningen ger upphov till allvarlig hälsorisk

Avgift

För ansökan om uppförande av vilthägn ska en avgift betalas när ansökan ges in. Avgiften 5 700 kronor sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 5050-3671.

Här finns blankett för ansökan om tillstånd att uppföra vilthägn och att hålla vilt i hägn

Blankett för ansökan om förprövning av vilthägn finns här.

Östgötakartan

Östgötakartan (Öppnas i samma fönster)

Här finns info om natur- och kulturvärden, dikningsföretag, förorenad mark mm: