Kronhjort

Östergötlands län har en av landets större kronhjortsstammar. Kronhjorten i länet är en viltart med en mycket lång historisk bakgrund. Den skall bibehållas i livskraftiga och naturligt sammansatta stammar inom lämpliga områden. Kronhjortsstammen ska regleras så att inte oacceptabla skador uppkommer på växande gröda och skog.
Kronhjort. Foto: Magnus Nyman

Jakt efter kronhjort ska i huvudsak ske inom kronhjortsskötselområden där markägare och jägare själva får ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen. Områdena bör sammanfalla med skötselområdena för älg. På mark som inte registreras som kronhjortsskötselområde får årskalv fällas under allmän jakttid.

Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde samt ändringar i befintligt område inges till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Blankett för ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde

Jakttid för kronhjort i Östergötlands län
Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti – den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten endast avse hind och årskalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

På mark som inte registrerats som kronhjortsskötselområde får årskalv jagas under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (enbart smyg- eller vaktjakt) och under tiden den 1 januari – den 31 januari.

Anmälan om fälld kronhjort
Jaktresultat för registrerat kronhjortsskötselområde ska anmälas till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts.

Om kronhjort (kalv) fälls utanför registerat kronhjortsskötselområde ska jakträttsinnehavaren anmäla det till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång.