Viltskador

Grundprincipen är att viltskador ska förebyggas genom jakt. Länsstyrelsen ska därför i första hand verka för att balans uppnås mellan viltstammarnas storlek och intresset av att minska de skador som viltet åstadkommer. Länsstyrelsen kan även lämna tillstånd till skyddsjakt för vissa arter.

Bidrag till förebyggande åtgärder och ersättning för skada

Länsstyrelsen får lämna bidrag till åtgärder för att förebygga, samt lämna ersättning, för skada av vilt om det är uppenbart oskäligt att den skadelidande själv ska svara för de kostnader som skadan föranleder. Vid prövningen ska det särskilt tas hänsyn till om viltet får jagas, skadans omfattning samt möjligheten att genomföra en effektiv skyddsjakt eller andra skadeförebyggande åtgärder.

Skador som orsakats av annat vilt än säl ska alltid besiktigas av Länsstyrelsen utsedda besiktningsmän  för viltskador inom Östergötlands län.

Länsstyrelsen har anlitat personer som i viss utsträckning kan hjälpa brukare runt Tåkern med skrämsel m.m. för att undvika att få skador på grödor av stora fåglar.

Har skada inträffat förorsakad av säl – kontakta omgående Länsstyrelsen.

Jordbruksverket kan du stöd för att investera i rovdjurssäkra redskap inklusive utrustning för att skydda dina redskap och fångster från sälar.

Här kan du läsa Länsstyrelsens Handlingsplan för viltskador i Östergötlands län

 Besiktningsmän av viltskador

För skador förorsakade av gäss, tranor, m.m.

Anders Hedström, mobil: 070-671 67 70, hem: 0142-431 10

Utlåning av skrämselmateriel runt Tåkern

Kenneth Strand, mobil 070-603 00 38

Hjälp med skrämsel runt Tåkern

Stefan Lenér, mobil: 070-229 09 93

För besiktning av rovdjursrivna tamdjur

Anders Hedström, mobil: 070-671 67 70

Johan Falk, mobil 070-547 35 64

För sälskador på yrkesfisket

Kontakta Länsstyrelsen, tfn: 010-223 50 00

 Content Editor