Naturvårdsbränning

Eftersom den naturliga påverkan av bränder i skogslandskapet minskat sedan 1700-talet, är många brandgynnade arter och biotoper idag hotade. Genom att genomföra väl planerade och kontrollerade naturvårdsbränningar sköter vi dessa skogsmiljöer och säkrar arternas överlevnad.
Solstrålar genom rökdimma i tallskog med krypande eldsfalammor på marken.

Syftet med naturvårdsbränningarna är att gynna den biologiska mångfalden bland insekter, lavar, svampar och växter. Branden skapar också skogar i olika brandsuccessioner (stadier) med lövträd och tall.

Elden skapar viktiga strukturer som exempelvis död ved, blottad mineraljord och ljusare och varmare skogar. Dessutom får brandskadade tallar ett mer hållbart virke som gör den mer motståndskraftig och långlivad både som levande och död!

Under bränningen kan det uppstå stora mängder brandrök och röklukt. Vilket ofta är märkbart under nätter eller tidiga mornar då luftlagret med rök kylts av och dyker ned till marknivå.
Vi ber er att ha översikt med detta!

____________________________________________________

 Naturvårdsbränning i LIFE-projekt

Projektet Life Taiga är ett sammarbete om naturvårdsbränningar mellan flera län. Projektet finansieras delvis av EU-medel. Klicka på loggan så kommer du till projekts webblats.

logga för EU-projektet Life Taiga 

 ___________________________________________________

 Viktig men riskabel verksamhet

Även de arter som behöver bränd skog för sin överlevnad ingår i länsstyrelsernas naturvårdsuppdrag om skydda och skötsel. Från Naturvårdsverkets och EU:s sida finns det därför önskemål om att vissa naturreservat ska skötas med hjälp av brand.

Men att planera och genomföra naturvårdsbränningar kräver ett stort säkerhetstänkande och samarbete. Vägledande dokument, samlad kunskap i forma av rapporter och en strategi  för naturvårdsbränning i sydöstra Sveriges skyddade skogsområden, finner du i boxarna till höger.

 

____________________________________________________
Foto av varningsskylt vid naturvårdsbränning. Fotograf: Per Folkesson.

Skogen behöver brinna om inte arter ska försvinna!

I biologiska sammanhang har betydelsen av brand som störning i skogen länge varit känd. Många arter är beroende av den direkta effekten men även av de trädslagssammansättningar, kvaliteter på träd och ved samt de markförhållanden som branden ger upphov till långt efter själva brandtillfället. I dag blir torvlagren allt tjockare och skogarna allt slutnare och kallare med färre lövträd, och den låga andelen död ved har sällan brandskapade kvaliteter. Väldigt många arter drabbas av denna brist på brand och naturliga successioner efter brand. Eftersom den minskade påverkan av bränder skett under lång tid, är många brandgynnade arter och biotoper idag till och med akut hotade. Därför ligger det på naturvårdens ansvar att göra vad vi kan för att motverka detta i de skyddade områdena.

Forskning visar dessutom att sydöstra Sverige har haft den största brandfrekvensen i landet, både före och efter den mänskliga aktiviteten gav upphov till skogsbränder i större skala. I genomsnitt har branden återkomit vart 20:e - 49:e år i våra skogar och det är här som blixten ger upphov till flest bränder.

____________________________________________________

 Planerade naturvårdsbränningar 2016


Exakt datum för bränningarna beror på vädret. Vill du ha information om när någon av bränningarna ska ske?
Fyll i länkat anmälningsformulär.

Anmälningsformulär

För ytterligare information ring Magnus Melander(Kärnskogsmossen) 010 2235405, Mikael Burgman (Orrkojgölarna) 010-2235379, Marcelle Johansson (Kvädö) 010-2235393.

 Ladda ner rapporter!

 

 

Strategi för naturvårds-
bränning i  Sydöstra Sverige
(6 MB)

 Strategi för naturvårdsbränning

Brandgynnade-arter i sydöstra Sverige
(3,9 MB)

 

Naturliga skogsbränder i Sverige
(1,1 MB)

 

Brandhistorik i sydöstra Sverige
(2,8 MB)