Lövskogar

I lövskogen är kanske våren den praktfullaste årstiden. Då är ofta marken täckt av miljoner vitsippor. Sommartid ger istället träden en behaglig skugga. På grova eller kullfallna träd lever mängder av mossor, insekter och svampar. Faktiskt är ingen annan svensk naturmiljö är så artrik som den sydsvenska lövskogen.  

Ramslök blommar i Holkabergs lövskog. Foto: Thomas Johansson 

Den bördiga lövskogen har ofta huggits ner och odlats upp. I dag finns bara spillror kvar av Europas forna lövskogar. Men de sydsvenska skogarna har varit ganska opåverkade av skogsbruk och luftföroreningar. Många känsliga arter har därför överlevt här. Det gör våra skogar viktiga att bevara också ur ett europeiskt perspektiv.  

Lövskogarna i vissa reservat hotas av att det kommer in granfrön från omgivande skogar. Granarna växer upp och skuggar lövträden så att de så småningom dör. Dessutom gör granarnas barr att marken blir sur och då slutar en del växter och djur att trivas i skogen. Därför sköter vi en del reservat med lövskogar genom att gallra bort granplantor. Ibland avverkar vi också dungar med gran eller ringbarkar gran för att få död ved.

Ek- och hasselmiljö vid Torkelsbo, Västra Hargs lövskogar. Foto: Henry Stahre

Ekstrategi

Mera info om projektet hittar du här

 Lövskogsskylt

(Klicka på bilden för större format)