Naturtyper

Skötseln av områdena varierar väldigt mycket. Vissa miljöer kräver skötsel i form av störning, medan andra delar ska vara orörda för att naturvärdena ska bestå. I skötsel av populära besöksmål och områden med rikt friluftsliv handlar det om att vägleda, informera och kanalisera besökare på ett bra sätt.
Gammelskogen i Lysings naturreservat. Foto: Henry Stahre

Natur som vill vara för sig själv

Vissa miljöer bevaras bäst om de lämnas orörda under lång tid. Hit hör till exempel fuktiga granskogar med djur och växter som behöver gamla och döda träd för att överleva.  

Natur som behöver pysslas om

Andra miljöer behöver vårdas aktivt för att finnas kvar. Hit hör till exempel hagar och ängar men även tallskogar. I hagarna och ängarna lever många blommor som skulle kvävas av sly om inte hagarna betades av djur eller slogs med lien eller slåtterbalken. Därför sköter vi vissa reservat genom att ha betesdjur i dem och fortsätta att slå ängarna med de skärande redskapen lie eller slåtterbalk. Tallskogarna är anpassade till att naturliga skogsbränder drar fram genom dem med 20 till 50 års mellanrum. Därför sköter vi sådana skogar genom att elda i dem.

Betande kor. Foto: Peter Dahlström

Natur som behöver skapas på nytt

På några platser måste vi återskapa viss natur för att djuren och växterna ska ha en chans att finnas kvar i framtiden. Ett exempel är restaurering av tidigare betes- eller ängsmarker som har växt igen med sly och träd. För att växter och djur ska trivas där igen så röjs- och gallras området så att solinstrålningen ökar, vilket i sin tur gör att grässvålen tätnar och gynnar de växter som klarar av en hård konkurrens om näring, sol och vatten. För att hålla kvar naturen i detta successionsstadie så betas eller slås området årligen eller med andra intervall - annars växer de igen på nytt.  

Skyltad led. Foto: Henry Stahre

Stigar, parkeringar och informationstavlor

Inte bara naturen behöver skötas. I länets naturreservat finns mängder av parkeringsplatser, utedass, stigar, skyltar och spänger som vi arbetar med att hålla i så bra skick som möjligt. På så vis hoppas vi att du som gäst i reservaten ska få ut mer av ditt besök i naturen.  

Om du följer stigarna lovar vi att du får se det bästa av reservaten, utan att du riskerar att störa naturen. I våra mest besökta områden försöker vi göra det möjligt att uppleva naturen också för dig som har svårt att gå eller har nedsatt syn.