Fridlysta arter

Vilka arter är fridlysta i Östergötland? Vad säger lagen? Kan man få dispens från fridlysningsbestämmelserna? Här får du informationen.
Kärrknipproten är som alla orkidéer fridlyst, foto: Kurt Adolfsson

Våra fridlysta arter 

Följ länkarna och du får information om vilka fridlysta arter (utom däggdjur och fåglar) som påträffas i Östergötland: kräldjur och groddjurryggradslösa djur, kärlväxter och mossor, lavar och svampar. Information, lista och folder om fridlysta arter i hela landet finns på naturvårdsverkets hemsida.

Lagstiftning

Arter som är sällsynta eller hotade kan fridlysas med stöd av Miljöbalken. Fåglar och däggdjur räknas till "vilt" och omfattas av Jaktlagen. Alla fåglar och däggdjur är enligt jaktlagstiftningen fredade (fridlysta), med undantag för när en särkild art får jagas enligt Jaktförordningen. Skyddet gäller även deras bon, ägg och ungar. Däggdjur och fåglar med särskild skyddsstatus inom EU har även skydd genom Artskyddsförordningen 2007:845 (bilaga 1) till Miljöbalken. Förordningens bilaga 1 och 2 omfattar alla fridlysta arter i landet.

Naturvårdsverkets beslut om fridlysta arter gäller för hela landet. I Östergötland finns inga ytterligare regionalt fridlysta arter. Alla de arter som är fridlysta i Sverige finns emellertid inte vårt län.

Dispens från fridlysningsbestämmelser

Dispens från fridlysningsföreskrifter får enligt 14 § och 15 § Artskyddsförordningen (2007:845) i särskilda fall medges om det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt av dispensen. Ansökan om dispens görs på blanketten "Dispens fridlysta arter" som finns på Länsstyrelsens hemsida. Naturvårdsverket sammanfattar tillämpningen av fridlysningslagstiftningen i Handbok för artskyddsförordningen del 1.

Handel, preparering, förevisning

På sidan om artskydd finns information om svenska och internationella bestämmelser.

Padda, foto: Kurt Adolfsson

 

Tillämpning av lagstiftning

handbok artskydd