Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogrammen är del av arbetet för att klara Riksdagens miljökvalitetsmål Ett rikt växt- och djurliv. Satsningen omfattar 210 program och totalt över 500 arter. Målet är att andelen hotade arter ska ha minskat med 30 procent till år 2015 jämfört med år 2000.
Logotype Åtgärdsprogram för hotade arter

​​​​Vad är ett åtgärdsprogram?

De arter och naturtyper som är föremål för åtgärdsprogram är sådana som:

  • är så hotade att särskilda räddningsinsatser krävs för att rädda dem från att försvinna från Sverige, och/eller
  • har sådana krav på sin livsmiljö att ordinarie naturvårdsarbete och jordbrukets miljöstöd inte är tillräckliga för bevarande, och/eller
  • är relativt lättinventerade och har miljökrav som de delar med flera andra hotade arter.

Ett åtgärdsprogram är ett vägledande men inte formellt bindande dokument som presenterar:

  • översikt av kunskaperna om den hotade arten, artgruppen eller naturtypen
  • visioner och mål för bevarandearbetet
  • konkreta åtgärder som behövs för bevarande
  • fördelningen av ansvar finansieringsplan plan för uppföljning.

Det ska i första hand tjäna som underlag för myndigheters och organisationers arbete, men kan även användas av privatpersoner. Åtgärdsprogrammen är giltiga under en 3-5 årsperiod, men oftast är den tiden för kort för att säkra en återhämtning. Naturvårdsverket planerar därför för fortsatta insatser efter utvärdering av programmen.

Kronärtsblåvinge, en av Östergötlands ansvarsarter. Foto: Tommy KarlssonVem ansvarar för åtgärdsprogrammen?

Åtgärdsprogrammen fastställs av Naturvårdsverket och tas fram av länsstyrelserna. Program för arter som berörs av fiske tas fram gemensamt med Fiskeriverket. Varje länsstyrelse får huvudansvar för vissa arter som finns i deras län. Programmen skrivs oftast av specialister på de aktuella artgrupperna i samverkan med myndigheter och andra aktörer. För att samordna arbetet med åtgärdsprogrammen finns på varje länsstyrelse en eller flera koordinatorer för detta arbete. Koordinatorn ansvarar för att programmen skrivs, remitteras och fastställs, samt att åtgärderna utförs.