Floraövervakning

Industrialiseringen av jord- och skogsbruket har orsakat storskaliga förändringar i landskapet. Detta har i sin tur lett till att många kärlväxter blivit ovanliga och hotade. Med anledning av detta övervakas årligen växtlokaler för ett urval av rödlistade kärlväxter runtom i Östergötland.
 Luddvedel

Floraövervakningen, eller floraväkteri som det populärt kallas, har pågått i länsstyrelsens regi sedan 1994. Några år tidigare drevs projektet av ÖNF, Östergötlands Naturalhistoriska Förening.

Det är bara kärlväxter som ingår i denna övervakning, men framledes planeras den också inbegripa andra växt- och djurgrupper. Totalt har 170 rödlistade kärlväxter hittats i Östergötland. För drygt 50 arter rör det sig enbart om gamla fynd och flertalet av dessa kan betraktas som utdöda från länet.

 Fältgentiana

Arterna besöks regelbundet av över 100 idéellt arbetande floraövervakare som noterar om växten finns och hur mycket det finns på varje lokal. Resultaten sammanställs sedan regelbundet i rapporter och redovisas på årliga träffar.

Exempel på arter där Östergötland har ett särskilt ansvar är bl a gaffelglim, ängssalvia, finnögontröst, honungsblomster, luktsporre, kålsenap, vårtsärv, revsvalting, stubbdaggkåpa, ärtvicker, spindelört, kasgräs, spetsfingerört, styvnate, spetsnate, piploka och luddvedel.

De senaste åren har extra satsningar gjorts på fältgentiana, mosippa och skogsklocka.

Resultaten från floraövervakningen ska användas för att bevara hotade arter, för att planera områdens skötsel, för att ge underlag till uppföljning av de nationella och regionala miljömålen som rör biologisk mångfald, samt för att följa upp Natura 2000-områden.

Floraväkteridata från perioden 1995-2005 har analyserats för att se trenderna för 35 hotade kärlväxtsarter. Resultaten visar på en negativ trend för många av de undersökta arterna och finns publicerade i en rapport. För att vända de negativa trenderna pågår åtgärder för flera hotade kärlväxtsarter.