Artportalen

Artportalen, rapportsystemet för alla Sveriges arter, är Länsstyrelsens centrala plats för lagring och uttag av artdata.  Rapportera till Artportalen du med!

Artportalen är ett internetbaserat rapportsystem för alla Sveriges arter som är öppet för alla som vill rapportera in, hantera, visualisera och hämta artdata. Artportalen består av sex olika rapportsystem: Fåglar, Växter och svampar, Småkryp, Övriga vertebrater, Fiskar och Marina evertebrater.

Att använda Artportalen
För att kunna rapportera till Artportalen måste man registrera sig som användare och få ett lösenord. Rapportering av fynd kan antingen göras ett och ett eller genom att tanka ner omkring hundratalet fynd i taget från en excelfil.

Vid sökning/uttag av fynd finns en mängd möjligheter. Man kan söka fynd av enskilda arter eller artgrupper och fynd inom en viss tidsperiod eller ett visst område. De fynd som har sökts fram kan sedan presenteras på olika sätt, bland annat som listor och kartor.

 

 Klicka här för att komma till Artportalen

Viktigt redskap för naturvården
Artportalen har blivit mycket populär inom den ideella naturvården. Här finns stora mängder fynddata inrapporterade på ett och samma ställe vilket är mycket värdefullt för naturvården. Dels bidrar det till större möjligheter att ta hänsyn till arter, dels bidrar det till ett öppet samhälle där den källdata som ligger till grund för myndigheters bedömningar i ärendehantering blir tillgängligt för allmänheten.

Länsstyrelsen använder Artportalen som sin centrala lagringsplats för artdata och vid inventeringar är inrapportering till Artportalen en del av uppdraget.

Rapportera!
För att göra Artportalen så bra som möjligt är det viktigt att man rapporterar in sina artfynd, både nya och gamla. Det finns inga begränsningar i vad som ”får” rapporteras. Det är inte så att man endast får rapportera rödlistade arter. Alla artfynd är värdefulla.

Flera användarhandledningar har tagits fram för artportalen
Rapportsystemspecifika manualer:
Användarmanual för Rapportsystemet för fåglar
Användarhandledning för Rapportsystemt för växter och svampar
Användarmanual för Rapportsystemet för marina evertebrater
Övergripande manualer:
Länsstyrelsen Södermanlands läns handledning
Länsstyrelsen Hallands läns användarmanual