Friluftskonferens i Östergötland 2017

Torsdagen den 31 augusti höll Länsstyrelsen Östergötland en konferens med temat ”Friluftsliv för alla – hur lockar vi nya grupper till fysisk aktivitet och naturupplevelser”. Konferensen ägde rum i Tinnerö rundloge i eklandskapet i Linköping. Presentationer och annat material från konferensen hittar du till höger på sidan.

Elisabeth Nilsson inledde konferensen och talade om vikten av att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Det är det övergripande målet med regeringens friluftspolitik – och är viktigt för en god hälsa, folkhälsa och hållbar tillväxt på landsbygden. Landshövdingen hoppades vidare att dagen skulle vara inspirerande och uppmuntrade deltagarna att passa på att knyta nya kontakter. Nedan kan du se dagens program och till höger på sidan kan du hitta presentationer från konferensens föredragare. 

Konferensen avslutades med en paneldebatt där en kunnig panel diskuterade och reflekterade kring konferensens tema – hur vi kan locka nya grupper till fysisk aktivitet och naturupplevelser och hur vi bör jobba framåt för att nå friluftsmålen i Östergötland. Bland annat nämndes barn och äldre som viktiga grupper att satsa på, och att ta tillvara förändringar i livet – till exempel genom att rikta sig till blivande föräldrar. Den fysiska planeringen lyftes som ett viktigt verktyg för att säkerställa den tätortsnära naturen samt för att lösa målkonflikter vad gäller markanvändande. Sammanfattningsvis tyckte panelen att friluftsfrågorna ligger högt på agendan nu. Former för stabila nätverk liksom fler tillfällen som denna friluftskonferens efterfrågades av flera deltagare i publiken.

 

Workshop med tema utomhuspedagogik leds av Anders Szczepanski, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, Linköpings Universitet.

Program

9.30
Registrering, fika och mingel

10.00
Inledning, Landshövding Elisabeth Nilsson

10.15-11.00
En forskningsöversikt – trender och utmaningar för friluftslivet,
Professor Klas Sandell, Karlstad Universitet

11.00-11.30
Folkhälsa, hälsa och friluftsliv
Kajsa Mickelsson, Folkhälsomyndigheten

11.30-12.00
Goda exempel från Östergötland:
- Att nå nya besökare i naturen, Friluftsfrämjandet region Öst
- Alla i naturen, Stefan Arrelid och Marie Andersson, Studiefrämjandet.
- Integration i naturen och Naturskolans verksamhet i Tinnerö, Carina Brage, Calluna

12-13.30
Lunch

13.30-13.45
Länsstyrelsens samordning av friluftspolitiken

13.45-14.45
Parallella workshops

14.45-15.15
Fika och mingel

15.15-16.00
Paneldebatt och avrundning.
Deltagare: Klas Sandell (Karlstad Universitet), Matti Leijon (Region Östergötland), Eivor Folkesson (Friluftsfrämjandet), Fia Sundin och Lena Petersson Forsberg (Motala kommun).

 

Valbara workshops/studiebesök

A. Sätt Östergötland i rörelse – med sikte på ett aktivare Östergötland 2020. Utomhusworkshop med Matti Leijon, Folkhälsovetare och uppdragsledare för strategin Sätt Östergötland i rörelse, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling, Region Östergötland

B. Utomhuspedagogiken sätter kroppen och tanken i rörelse - vad säger forskningen och vad säger praktiken? Anders Szczepanski, ass. prof. Outdoor Education, forskare och lärare vid Spetsa AB, Center for Outdoor Education, Linköpings universitet, bidrar med en kunskapsöversikt. Vad berättar svensk och internationell forskning om undervisning och lärande utomhus och dess effekter på hälsa, lärande och lek?

C. Friluftsliv i eklandskapet. Följ med Linköpings kommun på studiebesök i Tinnerö eklandskap.

D. Vidga klassrummet. En demonstration av Östgötaleden som en trygg plats och möjligheter till undervisning i naturen, Britt-Louise Nilsson, Region Östergötland och Carina Brage, Calluna.

E. Vad kan vi hitta under ytan? Titta på djur i mikrolupp med Anette från Ekoturen och titta in i Ekoturens buss. Ett exempel på naturskoleverksamhet.  

 

Konferensens målgrupp var:

Politiker och tjänstepersoner (inom samhällsplanering, folkhälsa, skola, kultur och fritid, turism, naturvård m.m.), föreningar, företagare, markägare och andra intressenter.

 Material och presentationer från konferensen