Friluftspolitiken

Regeringen beslutade i december 2012 om 10 mål för friluftspolitiken. Det övergripande målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.
Ett glatt barn i ett träd. Foto: Linnea Holmstrand

​De friluftspolitiska målen:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

Läs mer om friluftspolitiken på Naturvårdsverkets hemsida.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna arbetet med friluftsmålen regionalt samt att tillhandahålla stöd till kommunerna.

Planera för friluftsliv

Friluftsliv bidrar till såväl fysisk aktivitet som upplevelser och återhämtning och är därmed av stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Att kunna få fler människor ut i naturen för att utöva friluftsliv är därför en angelägen folkhälsofråga.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering.


Vi är många aktörer i samhället som arbetar för att utveckla friluftslivet. Friluftslivsorganisationerna bidrar genom aktiviteter till social samvaro och gemenskap och kan vara en inkörsport till ett aktivare liv. För att öka friluftslivsutövandet och locka nya grupper ut i naturen är det viktigt att ha tillgång till natur nära bostaden. Att peka ut områden som har potential att utvecklas till populära friluftsområden är viktigt för att trygga tillgången på friluftsområden i framtiden. Här har kommunerna det yttersta ansvaret. Friluftslivet är brett och berör flera politikområden, bland annat naturvård, regional tillväxt, turism, landsbygdsutveckling, folkhälsa, samhällsplanering och utbildningsfrågor.