Fiskebestämmelser

Fisket regleras av bestämmelser av olika slag. Internationella konventioner, EU:s rättsakter och svensk lagstiftning innehåller alla bestämmelser gällande fiske.
 Torsk på lagbok