Tillstånd, dispenser och blanketter

Länsstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten ger tillstånd och dispenser som handlar om fiske och fiske.

Fiskodling

För att anlägga en fiskodling krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
Tillstånd enligt miljölagstiftningen, för verksamhet övr 20 ton, söks hos länsstyrelsen. För mindre verksamheter söks tillstånd hos kommunen.

Utsättning av fisk och kräftor

För att flytta och plantera ut fisk och kräftor krävs ett tillstånd från länsstyrelsen.

Fisketillsyn

Länsstyrelsen godkänner utbildningar för fisketillsyn och förordnar fisketillsynsmän.

Yrkesfiskare

Yrkesfiskelicenser

För att få fiska med yrkesmässiga redskap på allmänt vatten krävs att man har en yrkesfiskelicens. Havs- och vattenmyndigheten beslutar om licenser men ansökan skall göras till Länsstyrelsen i det län man är skriven.

Elfiske

Fartygstillstånd

För att fiska yrkesmässigt i allmänt vatten krävs ett fartygstillstånd. Ansökan om fartygstillstånd ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten som beslutar om fartygstillstånd.

Redskapstillstånd/dispenser

För att få dispens från vissa generella regleringar av fisket i Vättern krävs tillstånd/dispens. Dispens ges i huvudsak till licensierade yrkesfiskare. Det samma gäller tillstånd att sträcka fasta redskap ut i allmänt vatten på kusten.

Dispenser

Länsstyrelsen kan även ge dispenser för fiske med förbjudna metoder, exempelvis elfiske. Sådana dispenser ges enbart vid synnerliga skäl och oftast då fisket är av vetenskapligt syfte.

Skador orsakade av säl

Länsstyrelsen beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare så att de kan sälsäkra sina fiskeredskap. Yrkesfiskare kan också få ersättning för de skador som sälar orsakar på deras redskap och fångst.