Fiskevård och utsättning

Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden. Det kan exempelvis vara att utfärda bestämmelser för fisket och se till att dessa efterföljs, restaurera biotopen i och kring ett vattendrag, förbättra vattenkvalitén eller att plantera ut fisk eller kräftor. Undersökningar som syftar till ökade kunskaper om fiskbestånden och uppföljning av fiskevård är även det en viktig del av fiskevården och arbetet med miljömålen.
Visskvarn

Fiskevårdsbidrag

Årligen avsätts i storleksordningen 20 miljoner kronor av statsbudgeten till fiskevård. Dessa medel fördelas av Fiskeriverket men söks hos Länsstyrelsen. Under de senaste åren har mellan 100 000 och 300 000 kronor beviljats till projekt i Östergötlands län. Mera information och ansökningsblankett finns i rutan till höger.

Åtgärder som är stödberättigade är dels sådana som främjar fiskevården, främst i vatten där fisket är fritt för allmänheten, och dels åtgärder som syftar till att bevara hotade stammar och arter för att därmed främja den biologiska mångfalden.
 
Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

  • Biotopvård
  • Byggande av fiskvandringsvägar
  • Utsättningar
  • Ny- och ombildning av fiskevårdsområden
  • Fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Bidrag utgör normalt 50 % av godkända kostnader. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas med en högre andel.
 

 Illustration:Josefin Larson

 

Utsättning av fisk och kräftor

 

Utsättning av fisk är en vanlig fiskevårdsåtgärd i Östergötlands län. Fiskevårdsbidrag för utsättning av fisk får man endast i undantagsfall om åtgärden avser att rädda hotade arter eller stammar.

Utsättningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndsgivningen regleras av svensk författningssamling (SFS 1994:1716 §16) samt Fiskeriverkets författningssamling (FIFS 2001:3) Syftet med lagstiftningen är dels att förhindra oönskad spridning av arter och stammar av fisk eller kräftor och dels hindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Lagstiftningen är restriktiv. För exempelvis signalkräftor ges enbart tillstånd till vattenområden där tillstånd tidigare har givits. Mer information och ansökningsblanketter finns under tillstånd, dispenser och blanketter. Efter utsättningen ska en rapport om utsättning av fisk och kräftor skickas in till Länsstyrelsen.

 

 

 

 Blanketter & infoblad