Byggnadsminnen

I Örebro län finns 60 byggnadsminnen, allt från ett enskilt litet pumphus till ett helt bostadsområde. Även tidsperspektivet är stort, från det medeltida Göksholm till Nora Församlingshem från år 1997. Det finns två typer av byggnadsminnen, de som är privatägda och de som ägs av staten. De senare kallas statliga byggnadsminnen.

Foto på Trefaldighetskyrkan i Örebro
Trefaldighetskyrkan i Örebro Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen.

Inte bara byggnader

Byggnadsminnena omfattar allt från enskilda byggnader till större bebyggelsemiljöer med upp till 30-talet byggnader. Här finns markområden och anläggningar som dammar, broar, murar, järnvägsspår med växlar och signaler. Men det handlar inte enbart om byggnader och tekniska konstruktioner. Bland länets byggnadsminnen finns en parkanläggning från 1700-talet där byggnader, stigar, gångar och vegetation tillsammans skapar byggnadsminnet. Länets byggnadsminnen berättar alla sin del av vår historia. De representerar tiden från 1200-talet fram till våra dagar – från det medeltida Göksholm till Nora församlingshem från 1997 – landets yngsta byggnadsminnesförklarade byggnad.

Vad är ett byggnadsminne?

Ett byggnadsminne är något alldeles extra, en byggnadsmiljö som skiljer sig från mängden. Den är särskilt välbevarad eller ovanlig och ger oss en stark upplevelse av vår historia. Kulturmiljölagen ger staten möjlighet att skydda det kulturhistoriskt mest värdefulla i våra byggda miljöer. Ett byggnadsminne kan vara en byggnad, en park eller någon annan anläggning som till exempel en järnväg. Det krävs ett ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde” för att något ska kunna bli byggnadsminne. Det finns därför inte så många byggnadsminnen i landet. Den stora mängden av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas istället av kommunerna genom Plan- och bygglagen. Det finns år 2015 drygt 2200 byggnadsminnen i landet, varav 60 stycken i Örebro län.

Statliga byggnadsminnen

De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar i första hand Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det finns cirka 260 statliga byggnadsminnen, exempelvis kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar och fyrar. I Örebro län har vi tre statliga byggnadsminnen: Örebro slott, Villingsbergs herrgård och Igelbäckens masugn.

Byggnadsminnesförklaring

Byggnadsminnesförklaringen skyddar enbart kulturhistoriska värden, den styr däremot inte ägandet eller användningen av byggnadsminnet. Ett byggnadsminne kan ändras, men det kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Att förvalta höga kulturhistoriska värden på ett bra sätt ställer särskilda krav. Länsstyrelsens roll är att ge råd kring skötsel samt lämna ekonomiskt stöd till vissa kostnader för vård och underhåll.

 

 Ansökan om tillstånd om ändring av byggnadsminne

Folder

Det finns en tryckt folder om byggnadsminnen i Örebro län. Beställ den från Länsstyrelsen eller ladda ner i PDF-format.

Byggnadsminnen i Örebro län (pdf 20 MB, öppnas i nytt fönster)