K-märkt

Jag har ett hus som är K-märkt… Så börjar många av de samtal som vi får till Länsstyrelsen. Formellt sett finns det inga hus som är K-märkta. Det är ett begrepp som används i dagligt tal om hus av kulturhistoriskt intresse, vare sig de är skyddade eller inte.

Hur blir hus skyddade?

Skydd genom detaljplan och områdesbestämmelser

Kommunen kan med hjälp av Plan och bygglagen (Pbl) upprätta detaljplaner med skyddsbestämmelser för t ex ett kvarter inom tätbebyggt område. För glesbebyggelse kan kommunen utarbeta områdesbestämmelser. I båda dessa dokument kan kommunen, genom beteckningarna q eller Q, ange hur kulturhistoriskt värdefulla hus skall skyddas. Beteckningen k används också, men står för varsamhetsbestämmelser av olika slag.

Läs mer om detaljplaner

Läs mer om områdesbestämmelser

Plan och bygglagen (2010:900) på Riksdagens hemsida

Inventeringar och bevarandeplaner

En del kommuner har inventeringar och bevarandeplaner, där enskilda hus eller bebyggelsemiljöer har pekats ut som kulturhistoriskt intressanta. Ibland med uttalade anvisningar om varsamhet men oftast utan något angivet alls om varken skydd eller varsamhet. 

Byggnadsminnen

Det starkaste skyddet för en byggnad är att förklaras som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML). Det gäller byggnader med mycket högt kulturhistoriskt värde. Beslut om byggnadsminnen tas av Länsstyrelsen, förutom statligt ägda byggnader som beslutas av Regeringen. 

Läs mer Byggnadsminnen i Örebro län