Länsstyrelsens uppföljning av kommunal tillsyn

Länsstyrelsen följer upp och utvärderar byggnadsnämndens tillsynsarbete.

Uppföljningen sker per tillsynsvägledningsår som börjar den 1 juli och slutar 30 juni året därefter och görs med hjälp av en enkät i tre delar som tas fram av länsstyrelsen i samverkan med Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) och som skickas ut till kommunerna vid två tillfällen.

Så går uppföljningen till

Enkätens B- och C-del (som innehåller kvalitativa frågor om byggnadsnämndens tillsynsarbete) skickas ut i slutet av sommaren, medan A-delen (som innehåller kvantitativa frågor) skickas ut i slutet av året. Svaren på enkäterna sammanställs och lämnas till Boverket.

Sammanställning

När länsstyrelsen har sammanställt och analyserats svaren så skickas dessa till Boverket, som i sin tur sammanställer dels erfarenheterna från kommunernas tillsynsarbete men också länsstyrelsernas och Boverkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning och lämnar dessa uppgifter till regeringen.

Se hela Boverkets uppföljning tillsyn.