Totalförsvarets riksintressen

Försvarsmakten har tagit fram nya värdebeskrivningar för totalförsvarets riksintresseområden, den militära delen. Beskrivningar med tillhörande kunskapsunderlagoch kartor har skickats till Länsstyrelsen för synpunkter.
del av flygplan med tre kronor i gult och blått i en ring på ena vingen

Översyn av tidigare riksintresseområden

Försvarsmakten fattade den 17 februari 2010 beslut om totalförsvarets riksintressen enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Försvarets riksintresseområden omfattar i Stockholms län övnings- och skjutfält och även övnings- och skjutområden i havet samt en väderradarstation. Det nu översända remissmaterialet är en komplettering till Försvarsmaktens tidigare beslut och innebär inte några nya riksintresseområden.

Nya värdebeskrivningar på remiss

Länsstyrelsen har särskilt efterfrågat värdebeskrivningar för de områden som ligger i anslutning till kommunernas tätbebyggda områden. Kunskapsunderlaget till de nya värdebeskrivningarna, som även omfattar en uppdaterad kartredovisning för geografiskt redovisade riksintressen, har remitterats till Länsstyrelsen för synpunkter.

Nytt digitalt GIS-material

Länsstyrelsen har även fått en preliminär version av ett digitalt GIS-underlag. Länsstyrelsen kommer att återkomma till berörda kommuner med information när Försvarsmaktens kunskapsunderlag reviderats efter remissen.

Många områden har tagits bort

I många kommuner i Stockholms län finns sedan tidigare förordnanden enligt 12 kap 4 § plan- och bygglagen (1987:10 ÄPBL) för försvarets riksintresseområden. Förordnandena gäller nu enligt 11 kap 12 § PBL(2010:900). Som en följd av För­svarsmaktens beslut år 2010 kommer Länsstyrelsen att se över gällande förord­nanden. I beslutet år 2010 utgick många av riksintresseområdena och många av de kvarvarande fick ändrade gränser. Länsstyrelsen kommer att återkomma till berörda kommuner i denna fråga.