Klimatanpassning - insatser för att begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar

Klimatanpassning innebär att genomföra åtgärder för att anpassa samhället till den pågående klimatförändringen. Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar, genom framförallt utsläppsminskningar av växthusgaser. Klimatanpassning innebär anpassning till de förändringar i klimatet som inte längre kan undvikas.
Svartån vid slottet i Örebro vid högt vattenflöde (fotograf Roger Lundberg)

Det är nödvändigt att vi anpassar oss till ett framtida klimat med högre temperatur och mer intensiv nederbörd jämfört med idag. Även om vi redan idag kraftigt skulle minska utsläppen av växthusgaser dröjer det innan den uppvärmning av atmosfären, som de orsakar, kommer att avta.

Effekter av ett förändrat klimat

För Örebro län förväntas följande konsekvenser av klimatförändringen:

  • Ökad nederbörd och ökade vattenflöden med ökad översvämningsrisk och ökad risk för skred och ras.
  • Dricksvattenförsörjningen försvåras när det blir brunare vatten, dvs mer humus, pga av varmare klimat och större risk för förorening av vattentäkter pga översvämningar.
  • Perioder med hög temperatur blir vanligare och leder till en ökad dödlighet för utsatta grupper som sjuka och äldre.
  • En förskjutning mot norr av sydliga ekosystem och arter.
  • Minskat uppvärmningsbehov.
  • Jordbruket och skogsbruket gynnas genom längre växtsäsong och högre tillväxt, men kan missgynnas om det kommer in för regionen nya skadesinsekter och växtsjukdomar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. Det gäller särskilt med avseende på förebyggande och kunskapshöjande insatser för att begränsa samhällets sårbarhet. Länsstyrelsen kommer under 2010 och 2011 att fokusera på insatser inom följande områden:

  1. åtgärder för att förhindra uppkomsten av översvämningar och skred vid hög nederbörd och höga vattenflöden,
  2. åtgärder för att begränsa följderna av översvämningar och skred när de inträffar samt
  3. åtgärder för samverkan, information och planering både förebyggande och när en krissituation inträffar.

För att begränsa skadorna är det viktigt att arbeta förebyggande för att skydda särskilt utsatta områden. Det är även nödvändigt att ha tillräckliga kunskapsunderlag och utarbetade krishanteringsplaner för att kunna fatta rätt beslut när väl en kris eller olycka inträffar.