Överklagande av föreläggande

Förelägganden att vidta åtgärder på den egna fastigheten, byggnaden eller någon annan anläggning kan överklagas till länsstyrelsen. Det kan handla om att vidta åtgärder så att en förfallen byggnad försätts i ett vårdat skick eller att riva en förfallen byggnad eller en byggnad som uppförts utan bygglov, att klippa ned siktskymmande häckar eller att i övrigt hålla tomten i sådant skick att betydande olägenheter inte uppstår för omgivningen m.m.