Överklagande av avgifter

Byggnadsnämnders beslut om avgift för handläggning i ärenden om bygglov, förhandsbesked för bygglov samt avgift för svartbyggen kan överklagas till länsstyrelsen.