Miljöbedömning av planer och program

Enligt Miljöbalken ska miljöbedömningar göras tidigt i beslutskedjan. Syftet är att integrera miljöaspekter i planer och program så att en hållbar utveckling främjas.
Beslut som fattas i början av en beslutskedja påverkar framtida valmöjligheter och styr kommande beslut. Det är således viktigt att i ett tidigt skede, innan låsningar uppstår, få en samlad bild av vad dessa övergripande eller "strategiska" beslut kommer att medföra. Miljöbedömningar bör därför göras i samband med sådana planer eller program som ska utgöra underlag för övergripande beslut.

De nya reglerna är ett resultat av direktivet om bedömning av vissa planers och programs inverkan på miljön (2001/42/EG) som EU:s miljöministerråd och Europaparlamentet beslutade om sommaren 2001.

Direktivet gäller planer och program som:

• medför ”betydande miljöpåverkan”
• upprättas och antas av myndigheter, eller utarbetas av myndigheter och antas av riksdag eller regering
• krävs i lagar eller författningar
• påbörjas 21 juli 2004 eller senare
• antas efter 21 juli 2006.

Översikts- och detaljplaner enligt plan- och bygglagen, kommunala energiplaner, avfallsplaner och åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken samt planer för regional transportinfrastruktur ska som huvudregel miljöbedömas enligt miljöbalkens nya regler, om de ger förutsättningar för verksamheter som är upptagna i MKB-direktivets (97/11/EC) bilaga I eller II. Kravet på miljöbedömning gäller dessutom för vissa andra planer och program om de kan antas påverka miljön i ett Natura 2000 område på ett betydande sätt. Alla detaljplaner ska behovsbedömas om det inte hanteras med enkelt förfarande och har en mindre miljöpåverkan.

Enligt direktivet ska en miljökonsekvensbeskrivning utarbetas inom ramen för miljöbedömningen. MKB:n skall redovisa den betydande påverkan på miljön som planens och programmets genomförande innebär, inklusive rimliga alternativ. Vidare ska allmänhet och berörda miljömyndigheter kunna ge synpunkter på planerna och programmen. Resultaten av samråden ska beaktas när planen eller programmet antas. I miljöbedömningen ingår också att informera om hur samråden har beaktats och skälen till varför just det aktuella alternativet valdes.