Strandskydd i detaljplaner

Om en detaljplan berörs av strandskydd bör strandskyddet upphävas i de delar som ska bebyggas. Länsstyrelsen beslutar om upphävande av strandskydd i vissa områden, exempelvis skyddade områden enligt Miljöbalken, allmänna vägar och järnvägar. I övriga områden är det kommunerna som pröva om det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet.

Länsstyrelsen ansvarar för vissa områden

Från och med 1 juli 2009 prövar Länsstyrelsen frågan om strandskyddsupphävande efter ansökan från kommunen i områden som skyddas enligt bestämmelser i sjunde kapitlet miljöbalken (nationalparker, naturreservat som är beslutade av Länsstyrelsen, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, miljöskyddsområde, vattenskyddsområde, Natura 2000, samt interimistiska beslut). Länsstyrelsen prövar även frågan om strandskyddsupphävande avseende allmän väg, järnväg och försvarsanläggning.

Kommunen beslutar om övriga områden

För områden som inte omfattas av Länsstyrelsens beslutanderätt får kommunerna från och med 1 juli 2009 bestämma att strandskyddet hävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Särskilda skäl krävs för upphävande

Om en detaljplan eller områdesbestämmelser berörs av gällande strandskydd bör strandskyddet upphävas inom de delar av detaljplanen eller områdesbestämmelserna som ska bebyggas. Samma prövning av strandskyddet som vid dispens ska ske vid upphävande av strandskydd inom plan. Särskilda skäl måste föreligga för att upphävande skall kunna meddelas.

Strandskydd i Översiktsplanen

Det är viktigt att strandskyddet har behandlats i kommunens översiktsplan och att man även där redovisar det som kan utgöra särskilda skäl som man önskar åberopa vid senare planläggning till exempelvis lämplig utvidgning av tätort.

Information

Det finns möjlighet att söka bidrag för att undersöka möjligheten att utveckla strandnära lägen. Läs mer på Boverkets hemsida:  Sök stöd till planeringsinsatser i strandnära lägen