Kommunikationer

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med trafikverken, Vägverket och Banverket, för att allmänna vägar och järnvägar skall kunna byggas.

Ett nordiskt logistik- och transportcentrum

Med sin nordsydliga sträckning knyter Bergslagsdiagonalen och Godsstråket genom Bergslagen ihop länet med Vätternbygden, Dalarna och Hälsingland. Europavägarna E18 och E20 samt Västra stambanan och Mälarbanan kopplar samman Stockholm med Göteborg och Oslo. Lägg sedan till den expansiva och internationella Örebro Airport, Riksbangården i Hallsberg och den digitala informationsteknikens möjligheter till snabb kommunikation. Fram träder den kompletta bilden av Örebro län som ett nav i ett dynamiskt nätverk av transporter och kommunikation.

Länsövergripande transportplanering

Ett av de viktigaste insatsområdena för den regionala utvecklingen är ett väl fungerande transportsystem. Regionförbundet Örebro har huvudansvaret att utveckla kommunikationer och infrastrukturen i länet och Länsstyrelsen medverkar i den fysiska planeringsprocessen för de olika projekt som ska genomföras. Här utnyttjar Länsstyrelsen sin sektorsövergripande kompetens för att göra avvägningar som sammantaget leder till att utvecklingen inom kommunikationssektorn på regional och lokal nivå sker i överensstämmelse med de av riksdag och regering beslutade transportpolitiska målen.

Rusningstrafik i centrala Örebro