Bidrag till värdefulla kulturmiljöer

Du kan söka bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap. Men även för att informera och berätta om dessa miljöer på olika sätt. Genom att stödja andra som på olika sätt arbetar med att vårda, levandegöra eller bevara länets kulturmiljöer, vill Länsstyrelsen bidra till att stärka ett lokalt engagemang och intresse för den egna miljöns historia.
Staplar av takskiffer, skifferspill och kubbar för tillhuggning.

Du kan söka bidrag för:

Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Du kan söka bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bidrag kan ges för kulturhistoriskt motiverade kostnader (antikvariska överkostnader), det vill säga för arbeten som blir extra höga på grund av kulturhistoriska hänsyn. Det kan vara fördyringar som kan uppstå för att man använder traditionella material och metoder, bevarar ålderdomliga eller konsthistoriskt intressanta byggnadsdetaljer eller räddar en kulturhistoriskt värdefull byggnad undan rivning.

Lilla byggnadsvårdsbidraget

Genom ett förenklat och riktat stöd till så kallade överloppsbyggnader, vill Länsstyrelsen i Örebro län uppmuntra till vård av byggnader som idag inte längre används. Det kan vara byggnader som saknar praktisk funktion och därför hotas av rivning och förfall, exempelvis ängslador, dass, småverkstäder och gårdshus i tätorter. Detta stöd söks med särskild blankett via länken här under.

Länsstyrelsens information och blanketter för ansökan om Lilla byggnadsvårdsbidraget

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag till vård av värdefulla kulturlandskap och fornlämningar. Insatserna kan gälla såväl kulturlämningar som växt- och djurlivet. Det kan exempelvis handla om upprustning av äldre hägnader, inköp av stängsel, avverkning och röjning. Du kan också få stöd för information i form av skyltning, kulturstig eller liknande.

Information och tillgänglighet

Du kan söka bidra för att ta fram skyltar, foldrar, broschyrer eller till andra insatser som gör kulturmiljöer mer tillgängliga för alla. Det kan vara information om platsens historia och som lockar till besök, insatser som ökar tillgängligheten som till exempel anläggning av stigar, vägvisning, anpassningar för funktionsnedsättningar med mera.

Särskilda satsningar

Länsstyrelsen har även möjlighet att fördela bidrag inom särskilda, riktade satsningar. Ansökan sker på samma blankett som övriga bidrag till värdefulla kulturmiljöer.

Kalejdoskop och mötesplatser

Kulturmiljöer runt om i länet rymmer många berättelser och perspektiv. Du kan söka bidrag för ge röst åt tysta kulturarv eller för att vårda och berätta om mötesplatser. Det finns ett starkt behov av att lyfta fram berättelser som tidigare har fått stå utanför historieskrivningen och platser som varit värdefulla för många.  Sök bidrag för att berätta en historia som breddar synen på kulturarv - kanske handlar den om en grupp som saknas i historieskrivningen. Målet är att många fler av länets röster ska höras. Torgmiljöer, dansbanor, parker, öppna trädgårdar och folkrörelsernas miljöer är exempel på mötesplatser som varit viktiga för många. Som kulturarv berättar byggnader, anläggningar och konstverk om gemenskapens historia. Du kan söka bidrag för att levandegöra deras historia.

Länsstyrelsens information om bidrag till Kalejdoskop och Mötesplatser

Så här ansöker du om bidrag

Ansökan om bidrag till ovanstående områden och satsningar görs på samma blankett (1), med undantag för Lilla byggnadsvårdsbidrage som har en särskild blankett (2). Du kan bara ansöka för åtgärder som inte påbörjats eller redan utförts.

1 Blankett för ansökan om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

2 Blankett för ansökan om Lilla byggnadsvårdsbidraget 

Broschyr om bidrag till värdefulla kulturmiljöer (pdf, öppnas i nytt fönster)