Lov och tillstånd

De flesta byggnader och anläggningar kräver oftast bygglov eller andra tillstånd. Dessa frågor hanteras vanligtvis av kommunen men i vissa fall av Länsstyrelsen.
Gul skyddshjälm, passare och måttband på byggritning

För byggande, uppförande av anläggningar och andra åtgärder som avser ingrepp i den fysiska miljön krävs normalt olika typer av lov eller tillstånd. Exempel på detta är bygglov, rivningslov och marklov enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens enligt miljöbalken, koncession för användning av kraftledning enligt ellagen och undersökningstillstånd enligt gruvlagen.

Åtgärder som påverkar naturmiljön ska anmälas till rätt myndighet, vilket ofta är Länsstyrelsen, men ibland kommunen eller någon annan instans.

Information om bygglov

Information om elkoncessioner

Information om strandskydd

Information om miljöpåverkan

För mer information, kontakta även din hemkommun.