Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att ordna bostäder för studerande.
Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

​Stödet avser en bestämd byggnad och lämnas till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör någon annan än fastighetsägaren.

Länsstyrelsen ska ha ansökan innan en renoveringsåtgärd påbörjas.

En renoveringsåtgärd ska påbörjas inom sex månader från länsstyrelsens beslut om stöd.

När renoveringsåtgärden har slutförts ska stödmottagaren i en redovisningsrapport till länsstyrelsen redovisa vilken åtgärd som genomförts, vilka kostnader som åtgärden medfört och vilken resultat som uppnåtts.

Här, via länken, kan du läsa alla villkor för detta bidrag

Bidragets storlek

Stödet uppgår till 20 procent av kostnaderna för att genomföra renoveringsåtgärden, dock högst 1000 kr per kvadratmeter (Atemp).

En första utbetalning med högst 75% av förväntade renoveringsstödet ska ske i samband med stödbeslutet. När renoveringsarbeten är slutfört och en renoveringsrapport har kommit in ska länsstyrelsen fatta ett slutligt utbetalningsbeslut.

Ett särskilt energieffektiviseringsstöd lämnas om byggnadens energiprestanda till följd av renoveringsåtgärden förbättras med mer än 20 procent, beräknat utifrån jämförelse av två energideklarationer – före och efter renoveringen:

  • från 20 t o m 50 procent förbättring är stödet 3 kronor per kWh/m²(Atemp)
  • över 50 procent förbättring är stödet 5 kronor per kWh/m²(Atemp)

Energieffektiviseringsstödet får högst uppgå till 500 kronor per m²(Atemp) för byggnaden och motsvarar högst 5 procent av kostnaderna för att genomföra renoveringsåtgärden.

Ansökan

Finns att hämta på Boverkets hemsida  

 

Förordning

Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i visa bostadsområden

 

Skicka in din ansökan till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Plan och Kultur
Stortorget 22
701 86 Örebro