Arbete som berör fornlämning

Att gräva eller på annat sätt påverka en fornlämning innebär att du måste ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. I vissa fall måste en arkeologisk undersökning ske innan du kan gräva. Du måste ta kontakt med Länsstyrelsen och det är alltid bra att vara ute i god tid.

​​Finns det en fornlämning där jag ska gräva?

Om du eller ditt företag har planer på att bygga någonting nytt eller göra något arbete som påverkar marken måste du ta reda på om det kommer att påverka någon fornlämning. Du som är fastighetsägare är skyldig att känna till om du har fornlämningar på din mark. Fornminnesregistret finns tillgängligt för alla och där kan du se vilka fornlämningar som finns på din mark. Gå in på Fornsök genom att klicka på rutan till höger eller här.

​Skicka in ansökan

Använd blanketten för ansökan om tillstånd om ingrepp i fornlämning. Då får du lättare med alla uppgifter som behövs.

ansokan-tillstand-ingrepp-fornlamning.docx

Fyll i blanketten och skicka den tillsammans med bilagor till

fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se​

När söker man tillstånd?

Om du vet att du har en fornlämning där du planerar en åtgärd ska du samråda med Länsstyrelsen. Det innebär att du inte får rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på något annat sätt påverka fornlämningen. Samråd även om du planerar något nära en fornlämning. Även marken omkring fornlämningen är skyddad.

Det finns många fornlämningar som ännu inte är upptäckta. Det gäller framför allt sådana som inte är synliga ovanför markytan. Ett vanligt exempel är forntida boplatser. Om du eller ditt företag planerar åtgärder som omfattar ett större markområde, kan Länsstyrelsen besluta att en särskild arkeologisk utredning måste göras.

Det är viktigt att ta reda på så tidigt som möjligt om en fornlämning berörs. Samråd med Länsstyrelsen i god tid.

Länsstyrelsen prövning

När en fornlämning berörs på något sätt är det Länsstyrelsen som ger tillstånd till ingreppet och där kan vi också bestämma vilka arkeologiska insatser som krävs. Den arkeologiska processen består av tre steg. Läs mer om det arkeologiska arbetet- steg för steg genom att klicka här eller gå till vänsterspalten.

Arkeologi i vattenmiljöer

Länsstyrelsen beslutar även om behovet av arkeologiska insatser vid arbetsföretag under vattenytan. Marinarkeologiska undersökningar kan bli aktuella vid exempelvis utläggningar av kablar eller ledningar, utbyggnader av hamnar, vindkraftparker eller muddringar.