Fornfynd

För att påträffade föremål ska räknas som fornfynd ska de vara från tiden före 1850 och sakna ägare. Beroende på hur du hittat fyndet och vad det är för fynd kan man få behålla fyndet eller vara tvungen att lämna ifrån sig det.
Foto på en slagen bit flinta

I Kulturmiljölagen definieras förutsättningarna på följande sätt:

Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som

  • påträffas i eller vid en fornlämning och har samband med denna eller
  • påträffas under andra omständigheter och kan antas vara från tiden före 1850

Den förstnämnda typen av fornfynd tillfaller alltid staten.

Den andra typen av fornfynd tillfaller upphittaren, men med förbehållet att denne är skyldig att erbjuda staten att få lösa in det mot betalning om

  • fornfyndet innehåller föremål som helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar eller
  • fornfyndet består av två eller flera föremål, som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.
Glaspärlor
Om man hittar ett fornfynd av den typ, som ska tillfalla eller erbjudas staten, ska fyndet snarast anmälas till Länsstyrelsen eller polismyndighet. Om anmälan inte sker, kan böter eller fängelse utdömas.