Checklista för klimatanpassning i fysisk planering - ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
15
Checklistan är till för att stödja främst handläggare på länsstyrelsen i hur de kan ta hänsyn till effekter av ett förändrat klimat när de granskar översiktsplaner och detaljplaner. Checklistan kan även vara användbar för handläggare på kommunala nivån vid framtagandet av översiktsplan och detaljplan.
Kommentar: