2014:03 Vindkraft i Örebro län

Vindkraft i Örebro län - en vägledning kring etablering
Löpnummer:
2014:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2014
Sidantal:
34
Denna vägledning vänder sig i första hand till länets kommuner som stöd för planering och prövning. Den är också skriven för verksamhetsutövare som står inför att ansöka om tillstånd för att bygga vindkraftverk. Verksamhetsutövarna förväntas att så långt som möjligt undvika allvarliga intressekonflikter när etableringsområden utreds och tillståndsansökningar utformas. Syftet med vägledningen är att hjälpa till med att navigera i landskapet så vindkraften byggs ut där det är lämpligt. Vägledningen ska fungera som ett stöd i ett tidigt planeringsskede och bidra till att utbyggnaden av vindkraften genomförs enligt regionala mål för energi och klimat och med hänsyn till andra definierade värden.
Kommentar: