Årsredovisning 2012

Löpnummer:
2013:9
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
224
Länsstyrelsen har varit den statliga regionala myndigheten sedan 1634. Det har runnit mycket vatten under Örebros broar sedan dess. Länsstyrelsens uppgifter har växt och förändrats i takt med tiden. Nya myndigheter har inrättats, slagits samman med eller brutits ut ur länsstyrelsernas verksamhet. I dag, med dagens moderna kommunikationer och i internationella jämförelser, framstår våra 21 län som små geografiska enheter.

Åtskilliga är de statliga utredningar som i modern tid har utrett hur man bäst, mest effektivt och rättsäkert ska organisera den regionala förvaltningen. Utredningen Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform (SOU 2012:18) är den senaste. Den problembeskrivning som utredaren Mats Sjöstrand gör visar hur olika myndigheters utveckling och geografiska indelning utifrån den egna logiken har bidragit till en ökad sektorisering. I dag har vi en spretig regional statlig förvaltning med bitvis otydliga uppgifter och otydlig rågång mellan olika sektorsmyndigheter, gentemot kommuner, landsting och regionförbund.

Det är hög tid för en genomgripande statlig reform på regional nivå! Det är nödvändigt för att kunna bevaka statens intressen på ett effektivt sätt och för att kunna upprätthålla förtroendet för staten på regional nivå. Statliga regionala myndigheter som förväntas samverka bör ha samma geografiska indelning. Inte minst bör ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet följa samma logik över hela landet. Större länsstyrelser ger bättre möjligheter till att bedriva en effektiv och rättssäker statlig förvaltning.

Utredningen går i takt med den utveckling som redan pågår. Förslaget är att Örebro och Värmlands län bildar gemensam länsstyrelsegeografi. Sedan 1 juni 2012 är Länsstyrelsen i Örebro län genom Miljöprövningsdelegationen ansvarig för tillståndsprövningen av miljöfarliga verksamheter i både Örebro och Värmlands län. Syftet med den reformen är just att göra prövningen enhetligare, effektivare och snabbare.

Örebro är en stad med en lång förvaltningstradition. Under de senaste åren har Länsstyrelsen, inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin och tillsammans med Örebro kommun och Örebro läns landsting, bedrivit ett arbete för att tydliggöra Örebros fördelar som förvaltningsstad och som huvudort i en framtida större statlig indelning. Tre kriterier är i detta avseende särskilt viktiga:

1. Örebros strategiska läge i regionens och landets transportnät, vilket underlättar för möten och vid rekrytering av rätt personal.
2. Den goda tillgången på kompetens som finns i anslutning till Örebro universitet som bedriver utbildning och forskning med stark koppling till offentlig sektor.
3. Den omfattande erfarenhet av offentlig förvaltning som finns i Örebro.

Länsstyrelsen i Örebro län har med detta de bästa av förutsättningar för att ta ett större geografiskt samordningsansvar. 

Rose-Marie Frebran
Landshövding i Örebro län
Kommentar: