2011:20 Klimatanalys för Örebro län - modellering av temperatur, nederbörd och vattenflöden i ett framtida klimat

Löpnummer:
2011:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
55 sidor + 3 bilagor
På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har SMHI utfört modelleringar av ett framtida klimat i länet med utgångspunkt från den senaste globala klimatforskningen. Rapporten beskriver dagens klimat och trender när det gäller framtidens klimat till mitten av seklet och mot slutet av seklet i Örebro län.

Resultaten visar ett betydligt varmare klimat mot slutet av seklet med ökade årsmedeltemperaturer på ca 4-5 grader i länet jämfört med referensperioden 1961-1990. Nederbörden väntas också öka med ca 10-20 %. Temperatur- och nederbördsökning är störst vintertid och trenden visar därmed på varmare och blötare vintrar med mindre snö. Minskade snömängder innebär att vårflodens storlek minskar medan vattenflödena ökar under senhösten och vintern. Under sommaren väntas ett torrare klimat med fler och längre värmeböljor och även kraftigare och fler skyfall.
Kommentar: