Överklaga

​​Om du berörs av ett beslut som fattats av Länsstyrelsen kan du i de allra flesta fall överklaga det. Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av kommun eller församling kan Länsstyrelsen pröva din överklagan. 

Överklaga Länsstyrelsens beslut

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. Du har en viss tid på dig att lämna in ett ​överklagande, räknat från den dag du tog emot beslutet. 

Överklaga skriftligen och glöm inte underskriften

Du ska skicka in din överklagan skriftligen till Länsstyrelsen via post eller e-post. Ange vilket beslut du är missnöjd med och vilken ändring du begär. Underteckna skrivelsen innan du skickar in den.

Länsstyrelsen kontrollerar och skickar vidare

Länsstyrelsen kontrollerar att din överklagan har kommit in i rätt tid. Därefter sickas den vidare till den myndighet som ska avgöra frågan. Vi kan rätta eller ompröva våra egna beslut.​

Överklaga en kommuns beslut 

Många typer av beslut som fattas av en kommun kan överklagas till Länsstyrelsen. Det gäller till exempel: 

  • ​beslut om bygglov, 
  • parkeringstillstånd, 
  • beslut om lokala trafikföreskrifter,
  • beslut enligt miljöbalken, livsmedelslagen eller lagen om skydd mot olyckor.

Skicka din överklagan till kommunen

Om du vill överklaga ett kommunalt beslut skickar du din överklagan till kommunen som fattat beslutet. Kommunen kontrollerar att överklagan kommit in i rätt tid och därefter tar Länsstyrelsen över ärendet. 

När Länsstyrelsen tagit över ärendet är det oss du vänder dig till om du har frågor. Om du fortfarande är missnöjd efter att vi har fattat ett beslut kan du överklaga även det nya beslutet. 

Förvaltningslagen styr överklagandet

​Förvaltningslagens (SFS 1986:223) regler gäller när vi handlägger ett överklagningsärende. Det innebär att du måste vara berörd av ett beslut för att ha rätt att överklaga det.