Vattenskoter

En vattenskoter får endast köras på allmän farled och platser som utpekats av Länsstyrelsen. Den som kör måste ta hänsyn till miljön och naturliv. Vattenskotern får inte heller köras på ett sätt som i onödan stör allmänheten. Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Brott mot dessa regler kan anmälas till polisen.

Vad är en vattenskoter?

En vattenskoter är en farkost kortare än fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Den är gjord för att köras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten.

Var får man åka?

Körning med vattenskoter regleras i vattenskoterförordningen (1993:1053). I och med ändring i juni 2004 (2004:607) får vattenskotrar endast användas i allmän farled och i sådana vattenområden som pekats ut av Länsstyrelsen.

I Örebro län är användandet av vattenskoter endast tillåtet i:

  • Norrtorpssjön i Kumla kommun,
  • vissa områden i Hjälmaren och,
  • vissa områden i Vättern.

I föreskriften om användning av vattenskoter (18FS 2007:56) finns information och detaljerad beskrivning över vilka områden som är tillåtna för körning med vattenskoter i länet

Inom övriga områden är det förbjudet att köra enligt vattenskoterförordningen.

Vilka regler gäller?

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som godkänts av Länsstyrelsen, se ovan.

Du måste också se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller människors hälsa. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande. Det är därför lämpligt att anpassa körningen och välja en plats så att man stör så lite som möjligt.

Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Som vid all annan sjötrafik kan fara uppstå om körningen inte sker på ett ansvarsfullt sätt. Som förare är det viktigt att kunna hantera vattenskotern på ett säkert sätt och inte köra där det finns risk för kollision med andra farkoster eller badande.

Bland annat gäller följande:

  • Gott sjömanskap - Om man exempelvis inte är tillräckligt försiktig och orsakar en sjöolycka kan man dömas till böter eller fängelse. (20 kap. 2 § sjölagen)
  • Val av färdväg och hastighet - Om man åker så att man i onödan stör omgivningen kan man dömas till penningböter. (20 kap. 3 § sjölagen)
  • Alkoholhaltiga drycker - Har man 0,2 promille alkohol i blodet eller mer, kan man dömas till böter eller fängelse för sjöfylleri om den båt man kör har ett skrov som är minst 10 meter långt eller kan komma upp i 15 knop med motordrift.(20 kap. 4 § sjölagen)
  • Hänsynsreglerna i Miljöbalken – Reglerna innebär ett ansvar att ta hänsyn till miljön och människors hälsa (2 kap miljöbalken). Vattenskotern kan precis som andra motorfarkoster störa och skada känsligt djur- och fågelliv, bland annat genom buller och svall. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning under vår och försommar. Du behöver även vara uppmärksam så att du inte kör eller vistas i ett naturreservat eller fågelskyddsområde under tider då detta är förbjudet. Buller och svall från vattenskoter kan även vara störande för allmänheten.

Det råder delade meningar om vattenskoterförordningen är tillämplig eller ej; det har ifrågasatts om den stämmer överens med EU-lagstiftningen. Någon omedelbart förestående ändring av förordningen är inte aviserad. Däremot finns det ett ganska färskt förslag (N2014/03447/MRT) om införande av förarbevis för vattenskoter. Förslaget var på remiss under våren 2016. Frågan ligger nu hos Regeringen för eventuella åtgärder.