Nya regler om uppbundna handjur

Från och med 1 augusti 2017 är det inte längre tillåtet att hålla handjur uppbundna. Detta gäller samtliga handjur, både tjurar och stutar. Sedan tidigare är det inte tillåtet att hålla kalvar uppbundna.

​Kravet på att handjur ska hållas i lösdrift från och med den 1 augusti 2017 innebär att djuren stadigvarande ska hållas lösgående i det system de hålls i. Att de ska hållas i lösdrift innebär dock inte att det är förbjudet att under en kort stund binda upp ett djur tillfälligt om det behövs. Till exempel kan man behöva binda upp ett djur när det ska klippas eller på annat sätt ska hanteras för vård eller behandling.

Den främsta anledningen till detta krav är att det är svårt att hålla handjur rena när de står uppbundna, vilket påverkar djurskyddet och djurhälsan negativt. Djurens rörelsefrihet och möjlighet till sociala interaktioner är också betydligt mer begränsad när de står uppbundna jämfört med om de hålls i lösdrift. Det finns dessutom en risk att en uppbunden tjur inte får tillräckligt med motion, eftersom det inte finns något krav på bete eller annan utevistelse för tjurar.

För att dina nötkreatur ska må bra är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns om till exempel djurskydd. Bestämmelserna sätter ofta upp en lägsta nivå och talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt.

Bestämmelser

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket, saknummer L 100:
2kap 2 § Handjur som är mer än sex månader gamla ska hållas i lösdrift efter den 1 augusti 2017.
2kap 3 § Kalvar får inte hållas bundna.