Tillsyn

Att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart. Länsstyrelsen i Örebro län är tillsynsmyndighet, vilket betyder att Länsstyrelsen ska kontrollera att kampsportsmatcher anordnas enligt de tillstånd och villkor som beslutats av Kampsportsdelegationen. 

​Kampsportsmatcher utan tillstånd är inte tillåtet

Att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd är straffbart och ligger i första hand under polismyndighetens ansvarsområde.

Den som lämnar felaktiga uppgifter i en ansökan, kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även den som deltar, ekonomiskt understödjer en match, upplåter lokal eller tjänstgör som domare eller sekond vid sådan match kan dömas till böter. Detsamma gäller för den som i egenskap av manager ingår avtal om anordnande av kampsportsmatch utan tillstånd.

Länsstyrelsens tillsynsansvar

Länsstyrelsen i Örebro län kan utöva tillsyn över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd. Vi har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som vi behöver. Vi har även rätt att få närvara vid kampsportsmatcher.

Om tillståndshavaren bryter mot tillståndet och meddelade villkor kan Länsstyrelsen besluta om att överlämna ärendet till Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen prövar om tillståndet ska återkallas, helt eller delvis, eller om en varning ska meddelas.

Kampsportsförbundets ansvar

För organisationer som har meddelats tillstånd för viss tid eller tills vidare kommer Länsstyrelsen i sitt tillsynsarbete i första hand att kontrollera att organisationen sköter egenkontrollen av de kampsportsmatcher som anordnas inom organisationen. Det är den organisation som beviljats ett generellt tillstånd som ansvarar för att arrangörer som är knutna till organisationen följer tävlingsregler och säkerhetsrutiner vid anordnandet av kampsportsmatcher.