Prövning av din ansökan

När du skickat in ansökan till Länsstyrelsen i Örebro län kommer den att prövas av Kampsportsdelegationen. Delegationen beslutar sedan om tillstånd beviljas eller inte.

​​Så här handlägger vi din ansökan 

När en ansökan kommit in till Länsstyrelsen och avgiften är betalad påbörjar vi vår handläggning. Först kontrollerar vi att ansökan är komplett och att samtliga handlingar som behövs har skickats in. När ansökan är fullständig skickar vi ett mottagningsbevis till dig.

Handläggaren presenterar ansökan för Kampsportsdelegationen som sedan fattar beslut om tillstånd beviljas eller inte. Beslutet meddelas inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du söker) efter det att en fullständig ansökan kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet kan handläggningstiden komma att förlängas med högst tre månader.

Vad avgör om tillstånd beviljas eller inte?

Tillstånd att anordna kampsportsmatch får enligt Kampsportslagen bara lämnas under förutsättning att kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Det finns inga mer detaljerade lagregler om vilka krav som ställs för att tillstånd ska få meddelas. Regeringen har gett vissa riktlinjer vid bedömning av ansökan:

  • Tydliga regler
  • Regelinnehåll 
  • Utrustning
  • Kampområdet
  • Förfarande efter knockout
  • Uppföljning 
  • Möjlighet att avbryta en ojämn match
  • Matchlängd 
  • Åldersgräns för deltagare
  • Krav på anordnaren 

Ytterligare information om regeringens riktlinjer vid prövningen av tillståndspliktiga kampsportsmatcher hittar du i:

Regeringens proposition 2014/15:62

Regeringens proposition 2005/06:147

Överklagande av beslut

Om Kampsportsdelegationen beslutar att inte ge tillstånd i enlighet med en ansökan eller om delegationen återkallar ett tidigare meddelat tillstånd, kan beslutet överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. I detta fall är första instans Förvaltningsrätten i Karlstad. I såväl Kammarrätten som Regeringsrätten krävs prövningstillstånd. 

Vid frågor, vänligen kontakta Länsstyrelsens handläggare Rickard Linde