Kilsmo

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten i Kilsmo

Vattenskyddsområdet är beläget på Lännäsåsen, som är ett stråk av isälvsavlagringar som börjar vid sjön Kullasjön öster om Brevensbruk och sträcker sig norrut till Göksholm. Åsdelen inom vattenskyddsområdet är en flack kulle med högsta punkten vid Sundsbro. Jordlagren består av osorterat sandigt grus med grundvattenytan mellan en och fem meter under markytan. Grundvattenflödet är från söder mot norr.

Vattenskyddsområdet är 1 km2 stort och bildades 1976, med revidering 1997, för att skydda grundvattentäkten inom området. Vattentäkten försörjer 600 personer och har en uttagsmängd på cirka 165 m3 per dygn.

Vattenskyddsområdet består mestadels av skog men har ett fåtal fastigheter. Två allmänna vägar samt järnvägen som trafikerar sträckan Hallsberg och Katrineholm passerar genom området.


 

Föreskrifter

Kilsmo