Flåten

Vattenskyddsområde för att skydda grundvattentäkten i Flåten

Vattenskyddsområdet är beläget på norra delen av Karlslund-Kilsåsen, som är den västliga förgreningen av Hallsberg-Kumlaåsen. Åsen utgör i denna del ett stort grundvattenmagasin som sträcker sig från Markabäcken i söder till Järleborg i norr. Åsdelen inom vattenskyddsområdet består av flacka sand- och grusfält som sluttar svagt åt öster. Grundvattenströmningen i denna del av åsen är riktad norrut.

Vattenskyddsområdet är 0,63 km2 stort och bildades 1983, med revidering 1997, för att skydda grundvattentäkten inom området. Vattentäkten försörjer 24 personer och har en uttagsmängd på cirka 13 m3 per dygn.

Vattenskyddsområdet har igenvuxen ängsmark, skogsmark och en liten del åkermark. Området är bebyggt och flertalet mindre vägar och en allmän väg passerar genom området. Området gränsar till vägen mellan Örebro och Lindesberg. I områdets sydvästra del pågår grustäktsverksamhet.


 

Föreskrifter

Flåten